Hvad giver du i arv?
Fortæl din historie videre
...til gavn for din familie
...til gavn for dig!
What is your legacy?
Tell your story
...for your benefit
...for the enjoyment of your family!

Din Historie

til minde om dig

Mange har oplevet savnet der er forbundet med at miste en de har kær i døden.
Her vil minderne om gode stunder ofte hjælpe en i sorgen, men desværre vil der altid være et stort tab.
Dem der mærker den største sorg er ofte den nære familie og venner.
Børn, børnebørn og oldebørn vil med tiden glemme detaljer og historier
om hvor de kom fra og hvad deres ophav er.

Vi vil gerne høre din historie og dele den sammen med din familie og venner.
Har du en historie eller to du gerne vil fortælle om din barndom? Har du oplevet noget
ganske særligt som din familie ikke endnu har hørt om?
Vi vil gerne hjælpe dig med at bevare og formidle din historie.

Fremtidens generationer har meget at lære om den livshistorie der går forud for dem,
og derfor vil vi gerne kommunikere din fortælling så den overføres til den næste generation.
Med et videointerview kan du give dem du har kær et varigt minde om dig og om deres ophav.


Interview

Your story

in memory of you

Many have experienced the void associated with losing a loved one in death.
In this situation the memories of good times often help one in grief, but unfortunately
there will always be a big loss. Those who feel the greatest sadness are often the
immediate family and close friends. Children, grandchildren and great-grandchildren will
eventually forget details and stories about where they came from and what their background is.

We would like to hear your story and share it with your family and friends.
Do you have a story or two that you would like to share about your childhood?
Have you had a very special experience that your family has not yet heard of?
We would like to help you preserve and facilitate your story.

Future generations have much to learn about the life stories that precedes them,
and therefore we would like to facilitate your story so that it is transferred to
the next generation. In a video interview you can give your loved ones a lasting memory
of you and of their background.

Interview

Hvordan foregår det?

der er tre trin

Trin 1 - Forberedelse

Først skal du selv gøre dig nogle tanker om hvad du vil fortælle.
Vi vil naturligvis gerne hjælpe dig med at huske så meget som muligt,
vi har derfor lavet et spørgsmålsark som du vil få udleveret for at sætte tankerne i gang.

Der er sikkert meget du gerne vil fortælle så vi anbefaler at du skriver nogle
overskrifter ned på et papir, så du har en liste over hvad du gerne vil fortælle.
Når du har disse overskrifter så understreg de vigtigste,
så du er sikker på at få dem med under interviewet.

Det kan være en god ide at kigge billeder igennem for at huske detaljer,
og hvis du ønsker en fotobog vil det være en god ide at samle de billeder
sammen du ønsker skal være med i bogen.

Trin 2 - Optagelsen

Før optagelserne starter vil vi være nødt til at sætte lidt udstyr op.
Det tager cirka 20-30 minutter.

Hvis du har lyst til at have et familiemedlem eller en ven med til optagelserne
kan det være en god ide. Det kan give en mere afslappet atmosfære.

Trin 3- Redigering og resultat

Interviewet vil typisk tage en times tid, hvilket vil give ca.30 minutters redigeret film.
Efter optagelserne vil der gå et par uger før filmen er færdigredigeret.
Til sidst vil du modtage en CD-eller en USB-nøgle med filmen, samt en fotobog hvis du har tilvalgt denne.

Kort oversigt:

• Kontakt inden interview med disposition af hvordan interviewet foregår
• 30 minutters opsætning/nedsætning af kameraudstyr
• ca. 45 minutters interview
• Kopi af interviewet på cd + fotobog

Collage

How does it work?

there are three steps

Step 1 - Preparation

Firstly, meditate on some of the ideas that you want to share.
Of course we would like to help you to remember as much as possible,
which is why we have compiled a Question template that you will receive
to put your thoughts in motion.

There is certainly much you want to tell so we recommend that you write some headlines
down on a piece of paper, so you have a list of what you want to tell.
Once you have organized the headlines underline the most important,
so you are sure to remember them during the interview.

It may be a good idea to look through the pictures to remember details, and if you want
a photo book , it will be a good idea to collect the images together that you want to be
included in the book.

Step 2 - Filming

Before filming starts, we will need to set up the equipment. It takes about 20-30 minutes.

It may be a good idea, if you have a family member or friend present during the filming.
It can provide a more relaxed atmosphere.

Step 3- Editing and final result

The interview will typically take an hour, which will produce approx. 30 minutes edited film.
After filming it will take a few weeks before the film will be edited.

You will receive a CD or a USB stick with the edited film, as well as a photo book
if you have opted for this.

Collage

Priser

hvad koster det?

Et interview

Det tager cirka halvanden time fra start til slut.
Opsætning og nedtagning af udstyr tager ca. en halv time.
Selve interviewet tager cirka 45 minutter.
Resultatet er et 30 minutters redigerede interview på CD eller USB-nøgle.

Pris pr. interview 4000 kr.


En fotobog

En fotobog er et tilvalg.
Mange er glade for et lidt mere håndgribeligt minde om deres historie.
For at få en fotobog skal man selv levere fotos og evt. tekst.
Resultatet er en flot fotobog på 30 sider i kunstlæder

Pris pr. fotobog 1560 kr.
Ekstra kopier kan købes for 500 kr/stk.

Priser er inkl. moms.

Minde

Prices

what is the cost?

An interview

It takes about one 1.5 hours from start to finish.

Setting up and dismantling of equipment takes about half an hour.

The interview takes about 45 minutes.

The result is a 30 minute edited interview on CD or USB stick.

Price pr. interview 4000 DKK.


A photo book

A photo book is optional.

Many are happy for a more tangible memory of their history.

To attain a photo book, you will need to provide your own photos and possibly some text.

The result is a photo book of 30 pages in artificial leather

Price pr. photo book 1560 DKK
Extra copies can be purchased for 500 DKK/pc.

Taxes are includes in the above prices.

Minde